Aktualności

Od września 2019 roku obowiązują zmiany wprowadzone do kodeksu pracy w zakresie świadectw pracy. Między innymi został  skrócony czas na ich wydawanie, a za opóźnienie w dopełnieniu tego obowiązku pracodawcom grozi kara grzywny. Jakie zmiany czekają pracodawców przedstawiamy poniżej:


I. Świadectwo należy wydać w ostatnim dniu pracy

 

Należy pamiętać, że świadectwo pracy to jedyny dokument potwierdzający okres zatrudnienia, stanowisko, sposób rozwiązania umowy, liczbę dni zwolnień i wiele innych danych istotnych dla ewentualnych uprawnień pracowniczych.

 

Do tej pory w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Nowelizacja artykuł 97 kodeksu pracy  przewiduje wydawanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

 

Ustalenie w przepisie dnia wydania świadectwa pracy na ostatni dzień, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jest terminem pewnym i konkretnym, co dla pracownika ma podstawowe znaczenie. Rozliczenie się z pracodawcą i uzyskanie świadectwa pracy w ostatnim dniu zatrudnienia może nawet przyczynić się do szybszego znalezienia zatrudnienia, gdzie oczekuje się przedłożenia świadectwa pracy.

 

II. Świadectwo pracy można wysłać pocztą

 

Zgodnie ze zmienionym artykułem  97 § 1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

 

Nowością jednak jest doprecyzowanie, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.

 

III. 14 dni na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

 

Z uwagi na duże znaczenie świadectwa pracy dla pracownika, w szczególności jako dokumentu potwierdzającego przebieg zatrudnienia i niezbędnego do uzyskania różnego rodzaju świadczeń, wydłużono termin do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

Nastąpiło wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni.

 

Po nowelizacji  pracownik przede wszystkim może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie natomiast nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku zaś niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania wnosi się do sądu pracy.

 

Przedłużając termin, ustawodawca miał na celu ułatwienie pracownikowi dochodzenia swoich praw związanych ze sprostowanie świadectwa pracy.

 

Wydłużenie terminu pozwoli pracownikowi zorientować się w ewentualnych nieprawidłowościach, co do treści otrzymanego dokumentu oraz podjąć działania zmierzające do ich usunięcia.

 

Jednocześnie, rozszerzono katalog przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z nimi, ten kto wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy  podlega karze grzywy od 1000 do 30 000 zł.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Paul zajmuje się sprawami związanymi ze świadectwem pracy.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

 

Z poważaniem

Daniel Paul

 Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Paul