Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresu Prawa Pracy. Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Wsparcie obejmuje prowadzenie spraw związanych m.in. z następującymi zagadnieniami:

1. mobbing

2. dyskryminacja (na tle religijnym, płciowym, światopoglądowym etc.)

3. dochodzenie wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych,

4. odprawa wynikająca z zapisów ustawy o zwolnieniach grupowych,

5. odszkodowania (z tytułu zakazu konkurencji, w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy lub też jej rozwiązaniem bez okresu wypowiedzenia);

6. sporządzanie dokumentacji wewnątrzfirmowej (tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy).

Realizowana przez Kancelarię pomoc obejmuje następujące czynności:

1. udzielenie porady – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej (pomoc świadczona na rzecz pracodawców oraz pracowników);

2. reprezentację klienta – realizowaną przede wszystkim w toku prowadzonego postepowania sądowego; usługa wiąże się ze sprawowaniem kompleksowej opieki nad prowadzoną sprawą (na szczeblu wszystkich instancji); reprezentacja realizowana jest na zasadach wcześniej ustalonych z klientem (może obejmować m.in. uczestnictwo w rozprawach, sporządzanie i dostarczanie pism procesowych oraz przygotowywanie ewentualnych środków odwoławczych);
3. eprezentację klienta (pracodawcy lub pracownika) – szczególnie w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, ZUS lub innymi organami;
4. przygotowanie projektów umów oraz innych dokumentów firmowych – są to m.in. umowy o pracę, managerskie, o zakazie konkurencji czy też kontrakty;
5. przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych – są to m.in. Regulamin Pracy, Wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
6. przygotowanie innych, niż wyżej wymienione, dokumentów, a w tym m.in. Porozumienia w obszarze Zwolnień Grupowych, przejęcia zakładu pracy;
7. merytoryczne wsparcie klienta w trakcie prowadzonych negocjacji pomiędzy podmiotami czynnie zaangażowanymi w rozwój przedsiębiorstwa (pracodawca, związki zawodowe, reprezentacja kadry pracowniczej etc.);
8. wsparcie w trakcie prowadzonych renegocjacji Układów Zbiorowych Pracy
9. wsparcie w trakcie przekształcania Układów Zbiorowych Pracy w Regulamin Wynagrodzeń i Pracy.

Kancelaria podejmuje się także przeprowadzenia szczegółowych audytów, pozwalających ocenić prawidłowość (w kontekście regulacji prawa pracy) prowadzonych przez pracodawcę działań. Przedmiotem takiej kontroli najczęściej jest:

- weryfikacja dokumentów przygotowywanych przez pracodawcę (umów o pracę, innych umów cywilnoprawnych) – ocenie podlegają postanowienia w nich zawarte (czy zastosowane zostały klauzule poufności oraz zakazu konkurencji);
- weryfikacja regulaminów wewnętrznych (układów zbiorowych, pracy, wynagrodzeń, uchwał porządkowych) – dokumenty ocenia się pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz metodami ochrony tajemnic przedsiębiorstwa;
- weryfikacja poprawności zabezpieczenia, archiwizowania oraz kontrolowania dostępu do akt osobowych pracowników.
Audyt finalizowany jest sporządzeniem szczegółowego raportu, w którym wskazane zostają wszelkie, wykryte w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz obszary wymagające natychmiastowej zmiany. Kancelaria przygotowuje również plan działania, pozwalający na możliwie jak najszybsze wprowadzenie niezbędnych zmian.

Blog